Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

I. Základní ustanovení

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel eshopu www.ansett-kulecniky.cz společnost Aleš Kypet - Ansett Trade, se sídlem Mikoláše Alše 2139, 434 01 Most, IČ: 65662172, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 Spotřebitelem je každý člověk, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá dále v rámci podnikatelské činnosti.

 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 Prodávající sděluje, že:
a) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího, dodávané buď na dobírku nebo po platbě předem, v případě osobního předání je nutná platba v hotovosti
b) ceny zboží a služeb jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru na pobočce je zdarma
c) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14-ti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží. Toto odstoupení musí zaslat nebo přinést na adresu sídla Prodávajícího spolu s vráceným zbožím.
d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
- zboží, bylo upraveno podle přání spotřebitele
- zboží, které podléhá rychlé zkáze
- media (knihy, případně CD a DVD disky) kde by mohlo dojít k porušení autorských práv
e) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží

III. Smlouva

 Smlouvu uzavírá Kupující tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím s tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, je povinen zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem s rekapitulací objednávky na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Odpovědnost  Prodávajícího
 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 • věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy.

 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, žádál-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy
 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

 Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba začíná běžet dnem doručení věci Kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

IV. Odstoupení od smlouvy Kupujícím

 Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14-ti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží. Toto odstoupení musí zaslat na své náklady nebo přinést na adresu sídla Prodávajícího spolu s vráceným zbožím. Zboží musí Kupující vrátit úplné a nepoužité, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučuje se, zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat, s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.

 Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil.

Odstoupení v ostatních případech
 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

 Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

 Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

VI. Provozní doba

 Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího je možno provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR je zpravidla do 12.00 hod. Osobní odběr na sídle Prodávajícího je řešen individuálně po předešlé domluvě.

VII. Ceny

 Všechny ceny jsou smluvní. V eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

VIII. Platební podmínky

 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a) platba na dobírku při doručení zboží
b) platba předem bankovním převodem
c) platba zálohy předem u produktů vyráběných či objednávaných na zakázku, jako jsou kulečníkové stoly a některá dražší kulečníková tága

IX. Dodací podmínky

 Prodávající zasílá zboží po ČR přepravní společností GLS s obvyklým doručením následující pracovní den po odeslání. Při souhrnné hodnotě zboží 300 až 2999 Kč činí zvýhodněná cena dopravy 69 Kč při platbě předem, a 99 Kč při platbě dobírkou(hodnota nákupu do 299 Kč je zasíláno za plnou cenu 109 Kč bez dobírky a 139 Kč s dobírkou), obojí včetně balného. Při hodnotě nákupu nad 3 000 Kč je doprava zdarma. Zboží si lze po domluvě vyzvednout osobně na adrese sídla Prodávajícího, v tomto případě je také zdarma. Pro zásílání kulečníkových stolů využívá Prodávající společnost Toptrans, přesná cena dopravy závisí na vzdálenosti adresy Kupujícího od sídla Prodávajícího a váze daného kulečníku, neměla by však přesáhnout 2 000 Kč.

 Pro doručení na Slovensko využívá prodávající Slovenskou poštu. Cena dopravy je 219 Kč nezávislá na výši objednávky a dodací lhůta 3-4 dny.

 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost a případné poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

X. Záruční podmínky

 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád). Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

XI. Reklamační řád

I. Délka záruky
 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem vyzvednutí od přepravce či datumem osobního odběru. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

II. Záruční podmínky

 Kupujícímu je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost pásky,poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky v případě, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Prodávajícího a připojit sepsaný škodní protokol. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací.

 Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

 Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití), jako:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v  rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (vrtání, ohýbání atd.)
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

 Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k  reklamačnímu řízení.

III. Vyřízení reklamace
 Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a  spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned písemně).

 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně (cenný balík nebo doporučený dopis). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

 Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

 Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

 V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 30,- Kč za každý den prodlení.

 Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

XII. Závěrečná ustanovení

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a  účinné od 1.7.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vytisknout stránku

Kontaktujte nás

Aleš Kypet
Mikoláše Alše 2139/21
434 01   Most

Tel.: +420 776 555 222
Email: kypet@ansett-kulecniky.cz